Klara svar från andevärlden       klara svar från andevärlden 

Boken är dokumentär och beskriver hur Marie-Louise år 1996 utvecklade en medial förmåga och lärde sig att kommunicera med andevärlden. Hennes make Robert, som är läkare och forskare, föreslog att de tillsammans skulle fråga andevärlden om allt som kan vara av betydelse för människan att veta. Boken beskriver svaren de fick. De flesta seanserna skedde med en stark kommunikatör som kallade sig Den Helige Ande.

Inledning: Vad är syftet med mitt liv? Varför finns det lidande, ondska och kärlek? Vågar jag ta till mig det ogripbara? Vad är andligt mörker? Har mitt öde bestämts på förhand? Vilken är själens funktion i den levande människan? Hur finner jag den bästa vägen till utveckling?

Alla människor har någon gång ställt sådana frågor om livets mening och djupare sammanhang. De som uppfattar sig själva som enbart biologiska varelser brukar acceptera att frågorna saknar svar. Andra söker olika vägar till insikt. Ett tvisteämne är förstås om det alls finns möjlighet att erhålla kunskap om livets stora frågor. Vi menar att det gör det.

Kunskap kan förmedlas via de mediala förmågor som människorna begåvats med. Vi har alla en intuition eller en inre känsla av vad som är gott och ont, vad som är bra och dåligt och ibland även en känsla för vad som kommer att ske. Vissa personer har utvecklat denna intuition till fulländning och har då en öppen kanal till både sin inre kunskap och till andra dimensioner där kunskap finns. Den människa som utvecklat en "ren" kanal kan få tydliga signaler från världar som annars är fördolda för oss. Och då kan många spännande insikter göras.

Marie-Louise fick under en ganska enkel andlig övning en direkt och klar kontakt med denna andevärld. Hon fick hjälp från oväntat håll med att föra upp kontakten till en mycket hög nivå. Där tycktes möjligheterna att få svar på våra frågor vara obegränsade. I en gyllene tid för nyfikenhet frågade vi om människornas livsproblem, sjukdomars innebörd och orsaker samt om andevärldens perspektiv på jordens utveckling. Vad vi fick veta finns samlat i denna bok.

Texten är skriven på fråga-svar form och skildrar ett antal seanser som ägde rum under ett drygt halvår. Marie-Louise är mediet som förmedlar svar på Roberts frågor. Det är också Robert som skrivit ner dem.

Vår bok vänder sig till människor som söker svar på livets stora frågor. En stor del av innehållet återger andliga sanningar som likt naturlagar har en evig karaktär. Det är vår förhoppning att även de som arbetar med andlig utveckling skall känna inspiration och få ledning. Texten är unik genom den höga andliga nivån på vår kontakt men också genom de frågor som just vi valt att ställa. Dessa frågor speglar vår bakgrund och våra erfarenheter, som därför skildras i de två nästföljande kapitlen. Robert berättar först och därefter kommer Marie-Louise.

Ur Kapitel 6: Själens natur

Vi ville veta mycket mer och började med att fråga om grundelementen i oss själva, nämligen själen och anden och personligheten.

-Vad är skillnaden mellan Gud och en upplyst person? -Gud är den allomfattande universella kraften. Den andligt upplyste är en del av denna kraft.

-Vilka delar av människorna är en del av Gud? -Vi är alla en del av Gud. Ditt själsliga jag och ditt andliga jag är en del av Gud. Kroppen är ditt mänskliga hölje, den del du presenterar dig med på jorden. Den skyddar och bevarar din gudomlighet. Den är en del av dig, men inte en del av din gudomlighet. Kroppen är själens vakt och den skyddar dig från mänskliga törnar. Kroppen utsätts för slitage och förgängelse, men din själs gudomliga jag tillhör evigheten.

-Vad är egentligen själen? -Själen är människans innersta skapelse. Själen ger röst åt din andliga kraft. Själen belyser din andliga stig. Själen är din andes kraft och dess kärnpunkt. Själen är ditt allvetande mänskliga öga i kosmos. Själen är opåverkbar av jordiska ting. Den kan inte krossas, inte förstöras. Din själ är ditt andliga livsrum, din andliga kraft i kosmos. Själ och liv hör ihop. Allt som lever har en själ. Utan själ finns inget liv. Själen är därför ursprungets byggnadsstenar.

-Vad är det för skillnad mellan själen och anden?
-Själen är det högre jaget. Den sköter din inre sanning. Själen är livets spegel, den samlade kunskapen, vårt inre liv. Själen är ditt inre öga.

Anden är kraften runtomkring själen. Anden är kanalen uppåt, den som sköter kontakten med andevärlden. Anden är alltså din själsliga kontakt med andevärlden. Anden är omvänt den som sköter andevärldens kontakt med ditt högre jag. Anden är på så vis själens samvete.

-r både själen och anden odödliga?
-Själen är odödlig precis som anden. De två samarbetar med varandra. Därav har vi uttrycket "andliga själar". En högt medveten själ är alltså en högt medveten ande.

-r det anden som ger oss känslan av att finnas till? -Ni existerar som en del av kosmos. Ni existerar som en del av Gudskraften. Anden kan vara er behjälplig att känna denna existens. Anden hjälper er att hitta ert rätta jag, ert rätta hem på jorden. Det är ett arbete och en process att hitta sitt rätta jag. Det är inte självklart för alla vem man egentligen är i förhållande till kosmos. Men det blir en insikt när sökandet når sin kulmen.

-r det själen som ger oss känslan av att finnas till? -Med all tydlighet så kan vi inte existera utan själ. Den utgör ert existensberättigande. Utan själ, inget liv. Detta är en kosmisk sanning. Känslan av att vara här och nu är själslig kunskap. Din själs medvetenhet är den högsta. All medvetenhet utgår från själen.

-Finns själen innuti oss eller är den som ett skal utanpå? -Den sitter innanför pannloben och strålar utåt från huvudet. "Det tredje ögat" är själens medvetande.

-r själen samma sak som personlighet? -Nej. Själen uttrycks i personligheten, men själen ger framför allt hävisningar åt personligheten. Din personlighet behöver inte vara ett resultat av din själsliga vilja. Den kan vara styrd av andra saker. Själen är ditt inre jag, medan personligheten kan formas och ändras utifrån olika förutsättningar och accepterande normer.

Om själen vill en sak kan personligheten ändra på det genom att vilja något annat. Men hos en vis man är själ och personlighet samma sak. Därför utstrålar en vis man själsligt kunnande.

-Vilka egenskaper kommer från själen och vilka kommer från människan? -Egenskaper som kommer från själen är kärlek, förståelse, tolerans, intuition, medlidade, osjälviskhet och generositet vad gäller känslor.

-Klokhet?
-Det kan du ha lärt dig. Klokhet kan vara ett uttryck för själens visdom, men också ett mått på samlade erfarenheter. Du kan alltså ha formats till att bli klok.

-Finns det negativa egenskaper som kommer från själen? Till exempel ondska?
-Ondskan byggs upp av negativa tankebanor i människan själv. Den byggs upp av maktbegär och girighet, intolerans och själviskhet.

-Kan själen ha onda egenskaper eller bara ha eller sakna positiva egenskaper?
-Din själ är ditt ursprung i kosmos och för att din själ skulle bli till så krävdes kärlek. Och kärlek är ursprungskraften för din själ. Din själ styrs av kärlek, inget annat. Den är ren och klar i kärlek. Den är universums byggstenar, och universum kan bara byggas på kärlek.

-Styrs vårt känsloliv från själen?
-Känslan är själsligt styrd. Tvivla inte på detta! Känslor som exempelvis att vara glad, upprörd och ledsen bygger på erfarenheter som vi lagrat i själen. Finns det lagrat där kan vi uttrycka det. Det kan också vara blockerat, och då har vi svårare att uttrycka det. Det kan vara blockerat därför att vi gjort obehagliga erfarenheter, och känslorna får inte utlopp. Känslorna har inte fått den näring som krävs för att de skall få fritt utlopp.

Själen är alltså känslornas borg eller hemvist. Känsloutspel är också ett själsligt uttryck. Vi kan ha svårt att kontrollera vissa känslor, och det beror också på tidigare livserfarenheter.

-r olika karaktärsdrag uttryck för själen?
-Själen är din andliga kraft, den kraft som du ledsagas av. Den kraften styr de val du gör, hur du väljer att använda din energi. Och vi väljer att använda vår energi på olika sätt. Det är inte förutbestämt hur vi skall använda vår energi. Vi väljer själva.

Vi kan välja olika vägar att släcka vår själsliga törst. Den som släcker sin själsliga törst genom att läsa har valt kunskapsvägen. Att måla är ett sätt, liksom att musicera. Att springa och motionera är mer ett sätt att rikta sina energier.

Det är skapandets process, skapande i alla former, som släcker den själsliga törsten. Olika former av rörelse är mer ett sätt att få utlopp för energi.

När du skapar är du i samklang med kosmos. Då styrs du av intuition och din kosmiska klocka.

Själen är i allra högsta grad en ledsagare och vän. Förringa inte dess betydelse. Stänger man av kontakten med sin själ stänger man av kontakten med sitt liv. Då blir livet tomt och innehållslöst och ett ständigt jagande efter status och "prylar", för att använda ett jordiskt ord. Och ditt liv blir ett evigt famlande i mörker där du stänger av dina egna känslor.

-Säg något om samvetet!
-Samvetet är din inre röst som talar om för dej när du är på fel väg. Samvetet står alltså i samklang med din själs innersta vilja. Det är din inre hållhake på dig själv. Man skall kämpa för att få ett rent och klart samvete. Men du kan välja att lyssna eller inte lyssna på det.

Samvetet är till för att minska lockelser. Går du emot samvetet sårar du själen. Du har inte följt din själs anvisningar, inte lyssat till din inre röst.

-r samvetet en psykisk kraft på samma sätt som tanken? -Tanken kan konstrueras och omformas, men samvetet är din själs röst.

-Hur mycket av våra liv är styrt av Gudskraften och hur mycket är styrt av vår fria vilja?
-Allt är styrt av Gudskraften. Vår vilja är endast en del av Gudskraften. Vår vilja är alltså en del av Gud även om det är upp till oss själva om vi vill använda den på ett positivt eller negativt sätt. Vi måste själva avgöra användandet.

-r människans tanke också en del av Gudskraften? -Tanke och vilja hör ihop. Du tänker det du vill. Därför är de delar av samma Gudskraft. Tanken styrs av viljan att utföra handlingar. Ju mer konstruktivt vi tänker, desto tydligare blir viljan att utföra saken. Därför hör de ihop. Utan tanke, ingen vilja.

-Men visst kan tankarna påverkas av vår biologiska kropp!
-Våra tankar styrs främst av anden och vår karmiska bakgrund, men vi är inte medvetna om det. Hjärnan är instrumentet för tankarna och fortplantar dem. Vi har vissa banor i hjärnan som tankarna går i. Hjärnan är ett viktigt instrument för människorna på jorden men inte i andevärlden.

Tankarna fortplantas i nedärvda tankebanor eller mönster. Vi tänker oftast i ett vanemässigt mönster. Men vid stora händelser i livet såsom sorg, katastrofer, dödsfall, barnafödande, kärlek och förälskelse så bryts detta tankemönster. Då släpps Gudskraften in. Vid alla dessa tillfällen känner vi oss därför mer levande. Vi blir ett med nuet och alla handlingar förstärks.

-Kommunicerar själen och tanken med varandra? 
-Tanken kan vara ett uttryck för din själs kunnande, men den kan också styras av annat. Dina tankar kan vara blockerade från din själs kunskap. Din själ besitter kärlek, kunskap och allvetande. Men du tänker inte alltid i dessa banor om ditt tankesätt är blockerat. Och blockeringarna kan orsakas av att du är hämmad, sårad eller att du gjort dåliga erfarenheter. Det kan också vara en sjukdom som blockerar dig (t.ex. schizofreni). Tankarna kan också blockeras av onda gärningar och av andra människors ondska. Brist på frid och harmoni blockerar också tankarna, liksom att du är olycklig eller har en ohållbar arbetssituation.

-Hur skall jag veta om tankarna kommer från min själ? -Det handlar om att utveckla sin intuition. Du skall låta intuitionen styra. Den hjälper dig att veta vad som är din själs tanke. ven kärlek till den egna själen hjälper till att klarlägga vad som är vad.

-Hjälper andliga övningar, t.ex. meditation? -Man måste skapa harmoni i sitt liv. Och på vilket sätt det sker måste man avgöra själv. Det finns olika sätt. Meditation är ett sätt. Gå ut i naturen är ett annat. Att sitta i en vacker trädgård ett tredje. Det är så viktigt att få en balans i sitt liv! Ett rent samvete är också viktigt, och att känna kärlek och vördnad till allt levande hjälper till.

-Kan vi påverka vårt liv med våra tankars hjälp? -Negativt dras till negativt och positivt dras till positivt. Negativa tankar hämmar vår utveckling och styr oss in på depressioner. Positiva tankar höjer vår medvetandenivå och hjälper oss att utvecklas. De minskar aggressivitet och hat och hjälper oss att leva i fred och harmoni. Positiva tankar är viktiga för mänsklighetens framåtskridande. Negativa tankar skapar krig, oro, avundsjuka och maktbegär.

-Att man är intellektuell - är det en del av själen, anden eller människan? -Människorna blir begåvade för att utföra vissa saker på jorden. Men det finns olika typer av begåvning. Man kan tala om själslig begåvning. Den står i förhållande till din karmiska utveckling. Den själsliga begåvningen är inte lika lätt att se. Den måste göras uppenbar för dig.

-r medialitet en själslig begåvning? 
-Det är sant.

-Måste man ha själslig begåvning för att kunna lämna kroppen?
-Det underlättar. Det är den själsliga begåvningen som för människan vidare andligt sett.

-Lämnar själen kroppen när vi sover?
-Själen kan vandra ut och in ur kroppen. Under sömn ges den större möjlighet till detta.

-Hur är det i vaket tillstånd? -Själen kan lämna kroppen när man är nära döden samt vid svårt traumatiska och smärtsamma upplevelser. Till exempel vid förlossningar.

-Kan man träna upp detta? -Själen kan lämna kroppen hos högt upplysta personer. Det är inte tillrådligt att vem som helst praktiserar detta.

-Varför inte?
-Man sätter sig över de lagar som styr andevärlden. Man kan råka in i ett förvirringstillstånd eller bli schizofren.

Jag önskade få Andens tolkning av nära-döden-upplevelser, vilket avser utomkroppsliga upplevelser hos människor som utsätts för mycket stor fara, såsom svåra bilolyckor och hjärtstillestånd. De består i en känsla av att man lämnar kroppen och stiger upppåt, kan se sig själv från ovan samt beskriva vad som sker med den egna kroppen under faromomentet. Nära-döden-upplevelser innefattar ibland en period där anden dras uppåt såsom i en mörk tunnel för att i dess ände mötas av ett starkt ljussken, eventuellt kombinerat med möten med en Mästargestalt eller döda anhöriga. Denna andra fas är förknippad med eufori (upprymdhet). Den här sortens upplevelser har fått mycket uppmärksamhet på senare år och har givit underlag för flera böcker.

-Vad är nära-döden-upplevelser egentligen?
-Dessa minnen har givits människorna som en källa till förståelse för återuppståndelsen från de döda. De har givits som ett tecken på Guds kärlek.

-Vi brukar säga att de som haft nära-döden-upplevelser aldrig varit döda!
-Det är riktigt. De får kosmiska glimtar av andevärlden till glädje och tröst för människorna på jorden. Dessa upplevelser är viktiga för människornas andliga fortskridande.

Vi skall ta vara på och inte förkasta dessa upplevelser. Berätta om dem, håll inte tyst om dem. Vi skall inte låta oss hindras av andras hånfullheter och istället vara glada över dessa kosmiska glimtar av en annan verklighet.

-Vad händer med själen under narkos vid operationer? -Själen kan lätt frigöra sig under en operation, men vi minns det inte efteråt.

-Varför kan man inte få minnas mötet med andevärlden? -Det skapar rädsla och skräck för att man inte kan styra sitt liv. Men det tas inte bort för alla. Det finns en del mogna själar som kommer ihåg. Och när de kommer ihåg är det till glädje för dem själva.

-Varför måste man sova? r det ett behov som människans själ har? -Sova är viktigt för att samla kraft och för att bli själsligt frisk. Själen behöver sömnen för sin inspiration och för att lösgöra sig från kroppen. Själen måste frigöra sig från sin jordiska koppling ibland. Då renas den från stress och oro och plikter. Det är själens sätt att vila.

-r det jobbigt att bo i en människa?
-Ja. Det kan vara tungt att andas i en tung kropp. Både anden och kroppen behöver vila.

-Hur är det med vacker musik? r det själen som upplever att det är vackert? -Musiken går in i ens själsliga jag. Den hjälper dig att fokusera på nuet. Den tar bort distraherande tankar. Den är stundens njutning och skänker glädje och frid. Musiken harmonierar dina sinnen. Den hjälper dig att få balans. Men musik kan också vara tröttande om den inte går i harmoni med din själ.

Alla människor kan se ett ljust kraftfält kring en brinnande ljuslåga. På samma sätt har vissa personer förmåga att se själslig utstrålning, en s.k. aura, kring andra människor. Auran framträder i form av olika lager av färgfält som strålar kring människans kropp. Vi passade på att ställa ett par frågor till Anden om detta fenomen.

-Säg något om människans aura! -Den kommer från din andliga och själsliga utstrålning. Den speglar ditt inre jag. Den speglar dina utvecklingsmöjligheter. En svag aura är en svag person och en stark aura är en stark person. Färgernas intensitet är också viktiga. Aurateckningen kan ses av mediala personer.

-Kan man träna upp sig? -Den dag skall komma då vi alla kan se auror.

-r det viktigt vilka färgfält som är innerst och ytterst i auran? -Det som är närmast kroppen speglar dig själv, det yttersta dina kontakter med andevärlden. Du kan ha en bred aura som står i proportion till din egen utstrålning. Jesus hade en enorm aura, men den kunde bara ses av ett fåtal.

-Vad har auran för ljuskvalitet? r det som ljuset? Eller som ljudet? -Auran utgörs av energivågor som alstras av ditt personliga jag. Dessa färger kan ändras efter stämningsläge. De ändras efter din mentala kraft. När du känner dig sjuk och svag är din aura inte lika intensiv. Den får en ton av grått. Ju starkare personlighet och andlig kraft, ju starkare aura.

Copyright Marie-Louise och Robert Hahn samt Energica Bokförlag, 1997

 

Innehållsförteckning "Klara Svar från Andevärlden" (25 kapitel) 

Att vidga sitt perspektiv / Medial utveckling / Förebud om ett uppdrag / De första frågestunderna / terfödelsen / Själens natur / I andevärlden / Jordiska frågor / Marie-Louise och Robert / Färgerna omkring oss / Sekter och religioner / Ondska, krig och olyckor / Länders karma / Sjukdom och läkning / Att ändra sitt öde / Möten med Vishetslärarna / Tid för eftertanke / Berättelsen om duvan / I mörkret / Den djupare meningen / Sök din egen sanning! / Våra kosmiska vänner / Lev här och nu / Den Helige Andes ankomst / Epilog

 

Gå vidare och läs urdrag ur Sjlars samband

Gå vidare och läs urdrag ur Den rena kllan

Gå vidare och läs urdrag ur Gudomlig vg

Gå tillbaka till startsidan

Kp boken! Du kan bara f den genom Marie-Louise och Robert Hahn